e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 116 穴 huyệt [10, 15] U+7AAE
31406.gif
Show stroke order cùng
 qióng
♦(Hình) Nghèo túng, khốn khó. ◎Như: bần cùng nghèo khó, khốn cùng khốn khó. ◇Luận Ngữ : Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ , (Vệ Linh Công ) Người quân tử có khi cùng khốn thì cố giữ tư cách của mình, kẻ tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng làm càn.
♦(Hình) Tận, hết. ◎Như: lí khuất từ cùng lí tận lời hết (đuối lí), thú vị vô cùng thú vị không cùng.
♦(Hình) Khốn ách, chưa hiển đạt. ◇Mạnh Tử : Cùng tắc độc thiện kì thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ , (Tận tâm thượng ) Khi chưa gặp thời thì riêng làm tốt cho mình, lúc hiển đạt thì làm thiện khắp thiên hạ.
♦(Hình) Xa xôi, hẻo lánh. ◎Như: thâm san cùng cốc núi sâu hang thẳm.
♦(Động) Nghiên cứu, suy đến tận gốc. ◇Dịch Kinh : Cùng lí tận tính, dĩ chí ư mệnh , (Thuyết quái ) Suy tận gốc cái tính để rõ cái mệnh.
♦(Phó) Rất, cực kì. ◎Như: cùng hung cực ác rất hung ác, cùng xa cực xỉ cực kì xa xỉ.
♦(Phó) Triệt để, tận lực, đến cùng. ◎Như: cùng cứu nghiên cứu đến cùng, cùng truy bất xả truy xét tận lực không thôi.


1. [阨窮] ách cùng 2. [貧窮] bần cùng 3. [固窮] cố cùng 4. [窮迫] cùng bách 5. [窮竟] cùng cánh 6. [窮極] cùng cực 7. [窮究] cùng cứu 8. [窮民] cùng dân 9. [窮丁] cùng đinh 10. [窮途] cùng đồ 11. [窮寇莫追] cùng khấu mạc truy 12. [窮苦] cùng khổ 13. [窮困] cùng khốn 14. [窮竭] cùng kiệt 15. [窮理] cùng lí 16. [窮人] cùng nhân 17. [窮年累世] cùng niên lũy thế 18. [窮乏] cùng phạp 19. [窮窘] cùng quẫn 20. [窮光蛋] cùng quang đản 21. [窮鬼] cùng quỷ 22. [窮愁] cùng sầu 23. [窮則變, 變則通] cùng tắc biến, biến tắc thông 24. [窮盡] cùng tận 25. [窮通] cùng thông 26. [窮僻] cùng tích 27. [窮相] cùng tướng 28. [窮泉] cùng tuyền 29. [困窮] khốn cùng