e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 116 穴 huyệt [7, 12] U+7A97
31383.gif
Show stroke order song
 chuāng,  cōng
♦(Danh) Cửa sổ. § Cửa sổ mở ở tường gọi là , mở ở trên cửa gọi là song . Bây giờ thì gọi cửa sổ là song cả.


1. [同窗] đồng song 2. [螢窗] huỳnh song 3. [窗格] song cách