e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 113 示 thị [5, 9] U+795C
Show stroke order hỗ
 hù
♦(Danh) Phúc, sự tốt lành. ◇Thi Kinh : Thụ thiên chi hỗ (Tiểu nhã , Tín nam san ) Nhận phúc lành của trời.