e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 113 示 thị [5, 10] U+795A
Show stroke order tộ
 zuò
♦(Danh) Phúc khí, vận hạnh. ◇Thiền Uyển Tập Anh : Quốc tộ như đằng lạc, Nam thiên lí thái bình. Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao binh , . 殿, (Pháp Thuận ) Vận nước như dây cuốn, Trời Nam sống thái bình. Rảnh rang trên điện các, Chốn chốn dứt đao binh.
♦(Danh) Ngôi vua. ◎Như: đế tộ ngôi vua. ◇Ban Cố : Vãng giả Vương Mãng tác nghịch, Hán tộ trung khuyết , (Đông đô phú ) Ngày trước Vương Mãng làm phản, ngôi vua Hán nửa chừng suy vi.
♦(Danh) Phúc lành. ◎Như: thụ tộ nhận phúc.
♦(Danh) Năm. ◇Tào Thực : Sơ tuế nguyên tộ (Chánh hội ) Năm mở đầu.


1. [寶祚] bảo tộ