e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 109 目 mục [16, 21] U+77D0
Show stroke order hoắc
 huò
♦(Hình) Mù, không nhìn thấy.
♦(Động) Làm cho mù mắt. ◇Sử Kí : Tần Hoàng Đế tích kì thiện kích trúc, trọng xá chi, nãi hoắc kì mục , , (Kinh Kha truyện ) Tần Hoàng Đế tiếc tài thổi sáo trúc của ông (Cao Tiệm Li ), đặc cách cho ân xá, nhưng làm cho mù mắt.