e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [11, 16] U+763C
Show stroke order mạc
 mò
♦(Danh) Tật bệnh, thống khổ. ◇Hậu Hán Thư : Quảng cầu dân mạc, quan nạp phong dao , (Tuần lại truyện , Tự ) Tìm tòi rộng khắp những nỗi khổ sở của nhân dân, xem xét thu thập những bài hát lưu hành trong dân gian.