e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [6, 11] U+75D5
30165.gif
Show stroke order ngân
 hén,  gèn
♦(Danh) Sẹo. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tôn Quyền thủ chỉ kì ngân, nhất nhất vấn chi, Chu Thái cụ ngôn chiến đấu bị thương chi trạng , , (Đệ lục thập bát hồi) Tôn Quyền trỏ tay vào những vết sẹo, hỏi từng chỗ một, Chu Thái thuật lại đủ hết đánh nhau bị thương ra sao.
♦(Danh) Vết, ngấn. ◎Như: mặc ngân vết mực. ◇Đỗ Phủ : Hà thời ỷ hư hoảng, Song chiếu lệ ngân can , (Nguyệt dạ ) Bao giờ được tựa màn cửa trống, (Bóng trăng) chiếu hai ngấn lệ khô?