e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [19, 23] U+74DA
Show stroke order toản
 zàn
♦(Danh) Ngọc không thuần, có chứa chất tạp. ◇Chu Lễ : Thiên tử dụng toàn, thượng công dụng long, hầu dụng toản, bá dụng dương , , , (Đông quan khảo công kí , Ngọc nhân ).
♦(Danh) Môi làm bằng ngọc để múc rượu làm phép tế lễ ngày xưa.