e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [9, 12] U+7336
29494.gif
Show stroke order do, dứu
 yóu,  yáo
♦(Danh) Con do, giống như con khỉ, tính hay ngờ, nghe tiếng người leo ngay lên cây, không thấy người mới lại xuống. § Ghi chú: Vì thế mới nói hay ngờ, không quả quyết là do dự .
♦(Danh) Mưu kế, mưu lược. § Thông du . ◇Thi Kinh : Vương do duẫn tắc, Từ phương kí lai , (Đại nhã , Thường vũ ) Mưu lược của vua sung mãn, Nước Từ đã lại thuận phục.
♦(Danh) Họ Do.
♦(Hình) Càn bậy. § Thông .
♦(Động) Giống như. ◎Như: do tử cháu (con chú bác, nghĩa là giống như con đẻ), tuy tử do sanh chết rồi mà giống như còn sống. ◇Luận Ngữ : Quá do bất cập (Tiên tiến ) Thái quá giống như bất cập.
♦(Phó) Còn, mà còn, vẫn còn. ◇Nguyễn Du : Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long (Thăng Long ) Đầu bạc rồi còn được thấy Thăng Long.
♦(Giới) Bởi, do. § Cùng nghĩa với chữ do .
♦(Liên) Ngõ hầu.
♦Một âm là dứu. (Danh) Chó con.


1. [夷猶] di do 2. [猶豫] do dự 3. [往者不可及來者猶可待] vãng giả bất khả cập...