e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F54
28500.gif
Show stroke order khiết
 jié
♦(Hình) Sạch, trong. ◎Như: tinh khiết trong sạch. ◇Vương Bột : Thị tri nguyên khiết tắc lưu thanh, hình đoan tắc ảnh trực , (Thượng lưu hữu tương thư ) Mới biết rằng nguồn sạch thì dòng nước trong, hình ngay thì bóng thẳng.
♦(Hình) Trong sạch, thanh liêm, đoan chính. ◎Như: liêm khiết thanh bạch, không tham lam.
♦(Động) Làm cho sạch. ◎Như: khiết tôn rửa sạch chén (để đón tiếp khách, ý nói rất tôn kính).
♦(Động) Sửa trị, tu dưỡng. ◎Như: khiết thân sửa mình, làm cho mình trong sạch tốt đẹp. ◇Trang Tử : Kim thiên hạ ám, Chu đức suy, kì tịnh hồ Chu dĩ đồ ngô thân dã, bất như tị chi, dĩ khiết ngô hạnh , , , , (Nhượng vương ) Nay thiên hạ hôn ám, đức nhà Chu đã suy, ở lại với nhà Chu để làm nhơ bẩn thân ta, không bằng lánh đi cho sạch nết ta.


1. [冰清玉潔] băng thanh ngọc khiết