e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 79 殳 thù [7, 11] U+6BBA
27578.gif
Show stroke order sát, sái, tát
 shā,  sà,  shài,  shè
♦(Động) Giết. ◎Như: sát nhân phóng hỏa giết người đốt lửa, sát trư tể dương giết heo mổ cừu.
♦(Động) Chiến đấu, đánh trận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Sát chí thiên minh, Hùng phương dẫn binh thượng quan , (Đệ ngũ hồi) Đánh nhau đến sáng, (Hoa) Hùng mới kéo quân về.
♦(Động) Làm bại hoại, làm hư mất. ◎Như: sát phong cảnh làm hỏng mất cảnh đẹp, làm mất hứng.
♦(Động) Giảm bớt. ◎Như: sát giá giảm bớt giá.
♦(Phó) Hết sức, rất. § Cũng như sát . ◇Nguyễn Du : Não sát thù phương lão sứ thần 使 (Quá Thiên Bình ) Làm hết sức não lòng ông sứ thần già ở phương khác đến.
♦Một âm là sái. (Động) Bớt, giảm.
♦(Động) Suy, kém. ◎Như: bách hoa sát trăm hoa tàn lụi.
♦(Hình) Rất nhỏ. ◎Như: tiều sái tiếng rè rè, hình dung cái tiếng đã hết hơi không được mạnh mẽ.
♦(Danh) Sai biệt. ◇Lễ Kí : Thân thân chi sát dã (Văn Vương thế tử ) Gần gũi người thân nhưng có sự sai biệt.
♦(Danh) Cái túi đựng xác chết.
♦Lại một âm nữa là tát. (Hình) Tan, lở tở, tơi tả.


1. [暗殺] ám sát 2. [陰殺] âm sát 3. [格殺] cách sát 4. [故殺] cố sát 5. [仇殺] cừu sát 6. [屠殺] đồ sát 7. [坑殺] khanh sát 8. [殺雞取卵] sát kê thủ noãn 9. [殺氣] sát khí 10. [天殺] thiên sát 11. [追殺] truy sát 12. [自殺] tự sát 13. [廝殺] tư sát 14. [肅殺] túc sát