e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 78 歹 ngạt [11, 15] U+6BA4
Show stroke order thương
 shāng
♦(Danh) Trẻ chết non. § Từ 16 tuổi đến 19 tuổi mà chết gọi là trưởng thương , từ 12 tuổi đến 15 tuổi chết gọi là trung thương , từ 8 tuổi đến 11 tuổi chết gọi là hạ thương , bảy tuổi trở xuống gọi là vô phục chi thương cái thương, không phải để tang.
♦(Động) Chết non. ◇Liêu trai chí dị : Phẫn đề bất nhũ, tam nhật toại thương , (Tịch Phương Bình ) Phẫn uất kêu khóc, không chịu bú, ba ngày rồi chết.