e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 77 止 chỉ [4, 8] U+6B66
27494.gif
Show stroke order vũ, võ
 wǔ
♦(Danh) Sức mạnh, chiến tranh, quân sự. § Đối lại với văn . ◎Như: văn vũ song toàn văn võ gồm tài. ◇Mạnh Tử : Uy vũ bất năng khuất (Đằng Văn Công hạ ) Uy quyền sức mạnh không làm khuất phục được.
♦(Danh) Bước, vết chân, nối gót. ◎Như: bộ vũ nối làm công nghiệp của người trước. ◇Liêu trai chí dị : Nữ quá khứ sổ vũ (Anh Ninh ) Cô gái đi qua vài bước. ◇Khuất Nguyên : Hốt bôn tẩu dĩ tiên hậu hề, cập tiền vương chi chủng vũ , (Li tao ) Vội rong ruổi trước sau, mong nối gót các đấng vua trước.
♦(Danh) Tên một khúc nhạc do Chu Vũ Vương làm ra.
♦(Danh) Mũ lính. ◎Như: vũ biền mũ quan võ thời xưa.
♦(Danh) Họ .
♦(Hình) Thuộc về chiến tranh, quân sự. ◎Như: vũ khí khí giới.
♦(Hình) Mạnh mẽ, oai phong. ◎Như: uy vũ uy thế mạnh mẽ, khổng vũ hữu lực rất oai phong và có sức mạnh.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là .


1. [英武] anh vũ 2. [剛武] cương vũ 3. [核武器] hạch vũ khí 4. [文武] văn vũ 5. [武鬥] vũ đấu 6. [武斷] vũ đoán 7. [武器] vũ khí 8. [武力] vũ lực 9. [武裝] vũ trang 10. [偃武修文] yển vũ tu văn