e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [10, 14] U+69C1
27073.gif
Show stroke order cảo, khao, khảo, cao
 gǎo,  kào,  gāo
♦(Hình) Khô. ◇Trang Tử : Hà kí hồ? Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ? ? 使, 使? (Tề vật luận ) Sao vậy? Hình lại có thể khiến như gỗ khô, lòng lại có thể khiến như tro nguội?
♦(Hình) Gầy gò, tiều tụy.
♦(Hình) Héo, tàn. ◎Như: khô cảo khô héo, cảo mộc tử hôi cây héo tro tàn.
♦(Danh) Phiếm chỉ vật khô khan dễ cháy.
♦(Danh) Đặc chỉ lá khô. ◇Lỗ Tấn : Xuất Kê San Môn khả lục thất lí, chí ư Vũ Từ, lão tiển duyên tường, bại cảo bố địa , , , (Tập ngoại tập thập di bổ biên , Tân Hợi du lục ).
♦(Động) Chết. ◇Lưu Hướng : ... hà diện mục nhi kiến thiên hạ chi sĩ. Toại lập cảo ư Bành San chi thượng .... (Thuyết uyển , Lập tiết ).
♦Một âm là khao. § Thông .
♦Một âm là khảo. § Thông .
♦Một âm là cao. (Danh) Tên cây.
♦(Danh) Sào thuyền. § Thông .


1. [槁街] cảo nhai