e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+676A
Show stroke order diểu
 miǎo
♦(Danh) Ngọn cây. ◇Nguyễn Du : Viên đề thụ diểu (Tam Giang khẩu đường dạ bạc ) Vượn hú trên ngọn cây.
♦(Danh) Cuối. ◎Như: tuế diểu cuối năm, nguyệt diểu cuối tháng.
♦(Hình) Nhỏ, bé. § Thông miểu .