e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [12, 16] U+66C7
Show stroke order đàm
 tán
♦(Động) Mây bủa đầy trời.
♦(Danh) Hơi mây, vân khí. ◇Tăng Thụy : Mộ vân đàm, hiểu san lam, lục hợp vi ngã nhất mao am , , (Mạ ngọc lang quá cảm hoàng ân thải trà ca... , , Khúc ).
♦(Hình) U ám, trời u ám.


1. [瞿曇] cù đàm 2. [曇花] đàm hoa 3. [曇摩] đàm ma