e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [9, 13] U+668E
Show stroke order ánh
 yìng
♦Cũng như chữ ánh .