e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [8, 12] U+666B
Show stroke order trác
 zhuó
♦(Hình) Sáng, rõ.