e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 66 攴 phác [3, 7] U+6539
25913.gif
Show stroke order cải
 gǎi
♦(Động) Biến đổi, thay đổi.
♦(Động) Sửa, chữa. ◎Như: cải tạo sửa đổi, cải quá sửa lỗi.
♦(Danh) Họ Cải.


1. [變改] biến cải 2. [改惡從善] cải ác tòng thiện 3. [改變] cải biến 4. [改革] cải cách 5. [改正] cải chính, cải chánh 6. [改容] cải dong 7. [改頭換面] cải đầu hoán diện 8. [改訂] cải đính 9. [改都] cải đô 10. [改嫁] cải giá 11. [改換] cải hoán 12. [改悔] cải hối 13. [改良] cải lương 14. [改命] cải mệnh 15. [改元] cải nguyên 16. [改任] cải nhiệm 17. [改過] cải quá 18. [改觀] cải quan 19. [改邪歸正] cải tà quy chánh 20. [改葬] cải táng 21. [改造] cải tạo 22. [改善] cải thiện 23. [改進] cải tiến 24. [改醮] cải tiếu 25. [改組] cải tổ 26. [改裝] cải trang 27. [改轍] cải triệt 28. [改選] cải tuyển 29. [更改] canh cải 30. [塗改] đồ cải