e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [4, 7] U+6280
25216.gif
Show stroke order
 jì
♦(Danh) Nghề, tài nghệ, bản lĩnh chuyên môn. ◎Như: nhất kĩ chi trường giỏi một nghề, mạt kĩ nghề mạt hạng.
♦(Danh) Thợ. ◇Tuân Tử : Cố bách kĩ sở thành, sở dĩ dưỡng nhất nhân dã , (Phú quốc ) Cho nên cái mà trăm thợ làm ra, cũng để phụng dưỡng một người.


1. [薄技] bạc kĩ 2. [口技] khẩu kĩ 3. [技能] kĩ năng 4. [技術] kĩ thuật 5. [技巧] kĩ xảo 6. [雜技] tạp kĩ