e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [14, 17] U+61E6
Show stroke order nọa, nhu
 nuò
♦(Hình) Hèn yếu, nhu nhược. ◇Nguyễn Du : Chính khí ca thành lập nọa phu (Kê Thị Trung từ ) Bài Chính khí ca làm xong, khiến kẻ ươn hèn cũng đứng dậy.
♦(Hình) Mềm, nhuyễn. ◇Hạ Hầu Trạm : Thập nhu thảo dĩ tự tạ, thải nọa mao dĩ vi nhục , (Huyền điểu phú ).
♦(Động) Làm vụng, không giỏi, không khéo. ◇Hán Thư : Thiện chúc văn, nọa ư vũ , (Nhi Khoan truyện ).
♦§ Ghi chú: Còn đọc là nhu.