e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [9, 12] U+6168
24936.gif
Show stroke order khái
 kǎi
♦(Hình) § Xem khảng khái .
♦(Động) Than thở, cảm thương. ◎Như: khái nhiên bùi ngùi.


1. [感慨] cảm khái 2. [軫慨] chẩn khái 3. [慷慨] khảng khái