e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 57 弓 cung [1, 4] U+5F15
24341.gif
Show stroke order dẫn, dấn
 yǐn
♦(Động) Giương cung. ◎Như: dẫn mãn 滿 giương hết cữ cung. ◇Mạnh Tử : Quân tử dẫn nhi bất phát (Tận tâm thượng ) Người quân tử giương cung mà không bắn.
♦(Động) Dắt, kéo. ◎Như: dẫn nhi tiến chi dắt mà tiến lên, dẫn thằng dẫn dắt nhau. ◇Liêu trai chí dị : Khách đại cụ, khủng tương cập kỉ, tiềm dẫn bị phủ thủ, bế tức nhẫn yết dĩ thính chi , , , (Thi biến ) Người khách kinh hoảng, sợ tới phiên mình (bị xác chết thành ma đến thổi vào mặt), ngầm kéo chăn trùm lên đầu, nín hơi nhịn thở để nghe.
♦(Động) Lĩnh đạo, cầm đầu. ◇Sử Kí : Hạng Vũ dẫn binh tây đồ Hàm Dương, sát Tần hàng vương Tử Anh 西, (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương cầm quân về hướng tây làm cỏ thành Hàm Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh.
♦(Động) Rút ra. ◎Như: dẫn đao rút dao, dẫn kiếm tuốt gươm.
♦(Động) Bỏ đi, rút lui. ◎Như: dẫn thoái 退 rút lui, từ chức, dẫn tị lui về, tránh.
♦(Động) Kéo dài, vươn. ◎Như: dẫn cảnh thụ hình vươn cổ chịu hình, dẫn nhi thân chi kéo cho duỗi ra.
♦(Động) Đưa đến, gây ra. ◎Như: dẫn nhân thâm tư làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.
♦(Động) Đưa ra làm chứng. ◎Như: dẫn chứng đưa ra bằng cớ. ◇Văn tâm điêu long : Tuy dẫn cổ sự, nhi mạc thủ cựu từ , (Sự loại ) Tuy viện dẫn việc xưa, mà không giữ lấy lời cũ.
♦(Động) Tiến cử, đề bạt. ◎Như: dẫn trọng cùng tiến cử. ◇Tiền Khởi : Hà thì khai cáp dẫn thư sanh? (Lạc du ) Bao giờ mở cửa điện tuyển bạt thư sinh?
♦(Động) Dẫn dụ, nhử. ◎Như: dẫn nhập quyển sáo dụ vào tròng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vân Trường khả vu Hoa Dong tiểu lộ cao san chi xứ, đôi tích sài thảo, phóng khởi nhất bả hỏa yên, dẫn Tào Tháo lai , , , (Đệ tứ thập cửu hồi) Vân Trường nên đến chỗ núi cao đường hẹp ở Hoa Dung, chất củi cỏ đốt lửa lên, để nhử Tào Tháo đến.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chiều dài: Mười trượng là một dẫn. (2) Đơn vị trọng lượng: Hai trăm cân là một dẫn. § Phép bán muối lấy dẫn tính nhiều ít, nên chỗ bán muối gọi là dẫn ngạn , số bán được bao nhiêu gọi là dẫn ngạch . Các hàng hóa khác cũng có khi dùng chữ ấy. ◎Như: trà dẫn số trà bán được, tích dẫn số thiếc bán được.
♦(Danh) Giấy thông hành. ◎Như: lộ dẫn giấy phép đi đường.
♦(Danh) Tiền giấy.
♦Một âm là dấn. (Danh) Dây kéo xe đám ma (xe chở linh cữu). ◎Như: phát dấn đưa linh cữu đi chôn.
♦(Danh) Khúc hát. ◎Như: Sái Ung nhà Hán có bài Tư quy dấn .
♦(Danh) Tên thể văn cũng như bài tựa. ◎Như: tiểu dấn bài tựa ngắn.


1. [汲引] cấp dẫn 2. [勾引] câu dẫn 3. [執引] chấp dẫn 4. [指引] chỉ dẫn 5. [證引] chứng dẫn 6. [引證] dẫn chứng 7. [引誘] dẫn dụ 8. [引渡] dẫn độ 9. [引力] dẫn lực 10. [引言] dẫn ngôn 11. [引決] dẫn quyết 12. [引述] dẫn thuật 13. [漢越辭典摘引] hán việt từ điển trích dẫn 14. [吸引] hấp dẫn 15. [牽物引類] khiên vật dẫn loại 16. [發引] phát dẫn 17. [援引] viện dẫn