e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D14
Show stroke order thôi
 cuī
♦(Hình) Cao lớn. ◇Thi Kinh : Nam san thôi thôi (Tề phong , Nam san ) Núi Nam cao vòi vọi.
♦(Danh) Họ Thôi.