e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [5, 8] U+5CB8
23736.gif
Show stroke order ngạn
 àn
♦(Danh) Bờ. ◎Như: đê ngạn bờ đê, đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia (thuật ngữ Phật giáo: giác ngộ, giải thoát).
♦(Danh) § Xem ngạn ngục .
♦(Hình) Cao. ◇Hán Thư : Sung vi nhân khôi ngạn (Giang Sung truyện ) Sung là người khôi vĩ cao lớn.
♦(Hình) Cao ngạo, trang nghiêm. ◎Như: ngạn nhiên đạo mạo trang trọng nghiêm túc.


1. [彼岸] bỉ ngạn 2. [堤岸] đê ngạn 3. [右岸] hữu ngạn 4. [岸獄] ngạn ngục