e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [6, 9] U+5BA3
23459.gif
Show stroke order tuyên
 xuān
♦(Hình) To lớn. ◎Như: tuyên thất nhà to lớn.
♦(Động) Truyền rộng, phát dương. ◇Thư Kinh : Nhật tuyên tam đức (Cao Dao Mô ) Mỗi ngày truyền rộng ba đức.
♦(Động) Ban bố mệnh lệnh của vua. ◎Như: tuyên chiếu ban bố chiếu chỉ, tuyên triệu truyền đạt mệnh vua.
♦(Động) Khai thông, làm tản ra. ◎Như: tuyên tiết oán khí làm cho tan khí oan ức, tuyên tán dùng thuốc làm tản khí uất ra. ◇Tả truyện : Tuyên Phần, Thao, chướng đại trạch , , (Chiêu Công nguyên niên ) Khai thông sông Phần, sông Thao, lấp đầm nước lớn.
♦(Động) Nói rõ, biểu đạt. ◎Như: tuyên thị bảo rõ. ◇Tô Thức : Bút thiệt nan tuyên (Hạ tương phát vận khải ) Bút mực miệng lưỡi khó biểu đạt.
♦(Động) Biết rõ. ◇Tả truyện : Dân vị tri tín, vị tuyên kì dụng , (Hi Công nhị thập thất niên ) Dân chưa tin biết, chưa hiểu rõ công dụng.
♦(Phó) Hết sức. ◎Như: tuyên lao dốc sức, tuyên lực cố hết sức.
♦(Phó) Khắp. ◎Như: tuyên bố bảo khắp mọi nơi, tuyên ngôn bá cáo cho mọi người cùng biết.
♦(Danh) Họ Tuyên.


1. [不宣] bất tuyên 2. [宣布] tuyên bố 3. [宣淫] tuyên dâm 4. [宣傳] tuyên truyền