e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [9, 12] U+5AAF
Show stroke order quy
 guī
♦(Danh) Tên sông.
♦(Danh) Họ Quy.