e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 36 夕 tịch [11, 14] U+5922
22818.gif
Show stroke order mộng, mông
 mèng,  méng
♦(Danh) Giấc mơ, giấc chiêm bao. ◎Như: mĩ mộng thành chân điều mơ ước trở thành sự thật. ◇Trang Tử : Giác nhi hậu tri kì mộng dã (Tề vật luận ) Thức rồi mới biết mình chiêm bao.
♦(Danh) Họ Mộng.
♦(Động) Chiêm bao, mơ. ◇Nguyễn Trãi : Mộng ki hoàng hạc thướng tiên đàn (Mộng sơn trung ) Mơ thấy cưỡi hạc vàng bay lên đàn tiên.
♦(Hình) Hư ảo, không thực. ◎Như: bất thiết thật tế đích mộng tưởng mơ tưởng hão huyền không thực tế.
♦Một âm là mông. (Hình) § Xem mông mông .
♦§ Ghi chú: Tục viết là .


1. [惡夢] ác mộng 2. [幻夢] ảo mộng, huyễn mộng 3. [占夢] chiêm mộng 4. [同床各夢] đồng sàng các mộng 5. [同床異夢] đồng sàng dị mộng 6. [黃粱夢] hoàng lương mộng 7. [羅浮夢] la phù mộng 8. [夢幻] mộng huyễn 9. [夢蘭] mộng lan 10. [夢夢] mông mông 11. [夢兆] mộng triệu 12. [噩夢] ngạc mộng 13. [做夢] tố mộng 14. [雲夢] vân mộng 15. [圓夢] viên mộng