e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [10, 13] U+55CE
21966.gif
Show stroke order mạ, ma
 ma,  má,  mǎ
♦(Danh) § Xem mạ phê .
♦(Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Cũng như ma . ◎Như: thị điện thoại hoại liễu ma? ? điện thoại hư rồi sao?


1. [嗎啡] mạ phê