e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [9, 12] U+559F
Show stroke order vị
 kuì
♦(Động) Bùi ngùi, than thở, thán tức. ◎Như: trường vị nhất thanh thở một tiếng dài ảo não. ◇Luận Ngữ : Phu tử vị nhiên thán viết: Ngô dữ Điểm dã : (Tiên tiến ) Phu tử bùi ngùi than rằng: Ta cũng nghĩ như anh Điểm vậy.