e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+541E
21534.gif
Show stroke order thôn
 tūn
♦(Động) Nuốt, ngốn. ◎Như: thôn phục dược hoàn nuốt trửng viên thuốc, lang thôn hổ yết ăn ngốn ngấu (như sói, như cọp), hốt luân thôn táo nuốt trửng quả táo (làm sự việc hồ đồ, bừa bãi, thiếu suy xét). ◇Trần Quốc Tuấn : Dự Nhượng thôn thán nhi phục chủ thù (Dụ chư bì tướng hịch văn ) Dự Nhượng nuốt than mà báo thù cho chủ.
♦(Động) Tiêu diệt, chiếm đoạt. ◎Như: tinh thôn chiếm lấy. § Cũng viết là . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Viên Thiệu tồn nhật, thường hữu thôn Liêu Đông chi tâm , (Đệ tam thập tam hồi) Viên Thiệu khi còn sống, thường có ý muốn thôn tính Liêu Đông.
♦(Động) Bao hàm, chứa đựng. ◇Phạm Trọng Yêm : Hàm viễn san, thôn Trường Giang, hạo hạo sương sương , , (Nhạc Dương Lâu kí ) Ngậm núi xa, nuốt Trường Giang, mênh mông cuồn cuộn.
♦(Danh) Họ Thôn.


1. [鯨吞] kình thôn 2. [慢吞吞] mạn thôn thôn 3. [吞吞吐吐] thôn thôn thổ thổ 4. [吞併] thôn tính 5. [雲吞] vân thôn 6. [侵吞] xâm thôn