e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [2, 5] U+53F5
21493.gif
Show stroke order phả
 pǒ
♦(Phó) Hợp âm của phủ khả . Không thể, khá. ◎Như: phả tín không thể tin được, phả nại không thể chịu được, trí tuệ phả tư nghị trí tuệ không thể nghĩ bàn. ◇Tô Mạn Thù : Thán nhân sự bách biến phả trắc dã (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Thở than cho việc đời biến hóa khôn lường.
♦(Liên) Bèn, nên. § Cùng nghĩa như toại , cố , như thị . ◇Hậu Hán thư : Đế tri kì chung bất vi dụng, phả dục thảo chi , (Ngôi Hiêu truyện ) Vua biết ông ta rốt cuộc không dùng được, bèn muốn trị tội.


1. [叵奈] phả nại 2. [叵耐] phả nại 3. [叵信] phả tín 4. [叵測] phả trắc