e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 24 十 thập [0, 2] U+5341
21313.gif
Show stroke order thập
 shí
♦(Danh) Số mười.
♦(Hình) Đủ hết, hoàn toàn. ◎Như: thập thành vẹn đủ cả mười, thập toàn thập mĩ hoàn hảo, mười phân vẹn mười.


1. [以一當十] dĩ nhất đương thập 2. [一百八十] nhất bách bát thập độ 3. [十惡] thập ác 4. [十年樹木, 百年樹人] thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân 5. [十分] thập phần 6. [十成] thập thành 7. [十清九濁] thập thanh cửu trọc 8. [十足] thập túc