e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [13, 15] U+528C
Show stroke order quế
 guì
♦(Động) Làm hại, thương tổn, cắt. ◇Lễ Kí : Liêm nhi bất quế, nghĩa dã , (Sính nghĩa ) Liêm khiết mà không làm hại, đó là nghĩa vậy.