e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [11, 13] U+50B7
20663.gif
Show stroke order thương
 shāng
♦(Danh) Vết đau. ◎Như: khinh thương vết thương nhẹ.
♦(Danh) Họ Thương.
♦(Động) Hao tổn, tổn hại. ◎Như: thương thân hại mình, thương thần hao tổn tinh thần, thương não cân đau đầu nhức óc.
♦(Động) Làm hại, trở ngại. ◇Luận Ngữ : Hà thương hồ, diệc các ngôn kì chí dã , (Tiên tiến ) Hại gì, cũng là ai nấy nói ra chí của mình thôi.
♦(Động) Hủy báng. ◎Như: xuất khẩu thương nhân mở miệng hủy báng người.
♦(Động) Đau đớn, đau buồn. ◎Như: thương cảm xúc cảm, thương xót, thương đỗng đau thương. ◇Cao Bá Quát : Khởi tri thương lộ cùng (Di tống Thừa Thiên ngục ) Nào đã biết đau buồn cho nỗi cùng đường.


1. [悲傷] bi thương 2. [感傷] cảm thương 3. [刀傷] đao thương 4. [受傷] thụ thương 5. [傷感] thương cảm 6. [傷弓之鳥] thương cung chi điểu 7. [傷害] thương hại 8. [傷寒] thương hàn 9. [傷心] thương tâm 10. [傷損] thương tổn 11. [傷亡] thương vong 12. [中傷] trúng thương