e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 7 二 nhị [5, 7] U+4E9B
20123.gif
Show stroke order ta, tá
 xiē,  suò,  sā
♦(Danh) Lượng từ: một ít. ◇Thủy hử truyện : Lão nhi hòa giá tiểu tư thượng nhai lai mãi liễu ta tiên ngư, nộn kê , (Đệ tứ hồi) Ồng già và đứa ở ra phố mua một ít cá tươi, gà giò.
♦(Phó) Ít, chút xíu. ◎Như: ta vi chút ít. ◇Thủy hử truyện : Thành lí, tịnh vô ta động tĩnh , (Đệ tứ thập nhất hồi) Trong thành, không có chút động tĩnh gì cả.
♦(Phó) Dùng sau hình dung từ, biểu thị so sánh, hơn kém. ◎Như: đa ta nhiều hơn chút, dung dị ta dung dị hơn.
♦Một âm là . (Trợ) Dùng ở cuối câu, biểu thị thương cảm. ◇Khuất Nguyên : Bàng dương vô sở ỷ, Quảng đại vô sở cực tá! , (Chiêu hồn ) Quanh co không biết nương tựa vào đâu, Rộng bao la không biết đâu là cùng!


1. [哪些] na ta 2. [些須] ta tu 3. [些微] ta vi