© Nguyễn Hữu Vinh . Đặng Thế Kiệt . Nguyễn Doãn Vượng . Lê Văn Đặng . Nguyễn Văn Sâm . Nguyễn Ngọc Bích . Trần Uyên Thi

Nếu biết âm đọc của một chữ Nôm: (1) Tra theo âm là cách dễ nhất. Nếu không, xin dùng: (2) Bảng tra theo bộ thủ. Ngoài ra, trong khi tra chữ theo hai cách trên, sẽ thấy chỉ đến trang tự điển có mục từ của chữ muốn tìm; theo số trang đó, có thể dùng cách: (3) Tìm chữ ở trang.

Tra theo âm
A-B-C
Ch-D-Đ
E-G-Gh-Gi-H
I-K-Kh-L
M-N-Ng-Ngh-Nh-O
Ph-Q-R-S
T-Th-Tr
U-V-X-Y

Bảng Tra Theo Bộ Thủ

Tìm chữ ở trang [0001-1498]

PHỤ LỤC
 Lời Nói Đầu
 Lời Nói Đầu (phiên bản điện tử 2005)
 Phàm Lệ
 Cách Sử Dụng
 Bảng liệt kê các văn bản Nôm dùng trong Tự Điển

 Liên Lạc

Bảng Tra Theo Âm

A   a     ác   ác(2)   ách   ai   ai(2)   ái   ải   am   am(2)   an   án   án(2)   áng   anh   anh(2)   ánh   ánh(2)   ảnh   ao   áo   áo(2)   ào   ào(2)   ảo   áp   át   áy   áy(2)

Ă   ăn   ắt   ắt(2)

   âm   ấm   ấm(2)   ầm   ầm(2)   ẩm   ân   ân(2)   ấn   ẩn   ẩn(2)   ấp   âu   âu(2)   ấu   ấy   ấy(2)

B   ba   ba(2)     bá(2)     bà(2)   bả     bạ   bạ(2)   bác   bạc   bạc(2)   bạc(3)   bách   bạch   bai   bái   bài   bài(2)   bãi   bại   bại(2)   bám   ban   bán   bàn   bàn(2)   bản   bạn   bàng   bàng(2)   bảng   bạng   bánh   bành   bao   bao(2)   báo   báo(2)   bào   bào(2)   bảo   bão   bão(2)   bạo   bát   bát(2)   bạt   báu   bay   bay(2)   bay(3)   bày   bảy   bảy(2)   bắc   bắc(2)   băn   bắn   bắn(2)   băng   bằng   bằng(2)   bằng(3)   bẵng   bắt   bắt(2)   bấc   bậc   bậc(2)   bấm   bẩm   bẩm(2)   bấn   bần   bẩn   bận   bận(2)   bâng   bất   bất(2)   bầu   bậu   bây   bây(2)   bấy   bầy   bẩy   bẩy(2)   bẫy   be       bè(2)   bẻ   bẻ(2)   bẽ   bén   bèn   beo   beo(2)   béo   bèo   bẻo   bế   bế(2)   bề   bể   bể(2)   bễ   bệ   bên   bến   bến(2)   bền   bện   bềnh   bệnh   bệnh(2)   bếp   bêu   bi   bi(2)       bỉ     bĩ(2)   bị   bia   bích   bích(2)   bịch   bíếc   biếm   biên   biên(2)   biên(3)   biến   biền   biển   biển(2)   biện   biếng   biếng(2)   biết   biệt   biệt(2)   biểu   bìm   bìm(2)   bịn   binh   bình   bình(2)   bịnh   bít   bịt   bíu   bìu   bìu(2)   bịu   bo       bỏ   bỏ(2)     bọ   bọc   bói   bom   bon   bon(2)   bòn   bong   bóng   bóng(2)   bỏng   bọt     bô(2)   bố   bồ   bổ   bỗ   bộ   bộc   bôi   bôi(2)   bối   bồi   bội   bội(2)   bôn   bốn   bốn(2)   bồn   bổn   bổn(2)   bộn   bông   bông(2)   bống   bồng   bồng(2)   bổng   bỗng   bột     bớ   bờ   bỡ   bợ   bới   bời   bởi   bởi(2)   bợm   bợn   bợn(2)   bớt       bù(2)   bụ   búa   bùa   bủa   bụa   bui   bui(2)   búi   bùi   bụi   bụi(2)   bun   bùn   bung   búng   bùng   bụng   bụng(2)   buộc   buộc(2)   buổi   buổi(2)   buổi(3)   buồm   buôn   buồn   buồn(2)   buông   buồng   buồng(2)   bút   bút(2)   bụt     bừa   bữa   bữa(2)   bức   bực   bưng   bừng   bước   bước(2)   bướm   bươn   bứt   bửu

C   ca   ca(2)     cá(2)     cả   cả(2)   cả(3)   các   các(2)   cách   cách(2)   cai   cái   cái(2)   cài   cài(2)   cải   cãi   cam   cam(2)   cám   cảm   can   can(2)   cán   càn   càn(2)   cạn   cang   cáng   càng   canh   cánh   cánh(2)   cánh(3)   cành   cảnh   cảnh(2)   cạnh   cao   cao(2)   cáo   cảo(2)   cảo   cạo   cát   cau   cay   cay(2)   cay(3)   cáy   cày   cạy   căm   căm(2)   cắm   căn   cắn   cằn   cằn(2)   cặn   căng   cắp   cặp   cắt   câm   cấm   cầm   cầm(2)   cầm(3)   cẩm   cẩm(2)   cân   cân(2)   cấn   cần   cần(2)   cẩn   cận   cấp   cấp(2)   cập   cất   cật   câu   câu(2)   cấu   cầu   cầu(2)   cẩu   cậu   cây   cây(2)   cấy   cầy   cậy   cậy(2)   co   co(2)     có(2)     cò(2)   cỏ   cỏ(2)   cóc   cọc   coi   coi(2)   còi   cỏi   cõi   con   con(2)   còn   còn(2)   cong   cõng   cóp   cọp   cọp(2)   cót     cố   cồ   cổ   cổ(2)   cỗ   cốc   cốc(2)   côi   cối   cỗi   cội   cồm   côn   cốn   cồn   cổn   công   công(2)   cống   cồng   cổng   cổng(2)   cốt   cột     cơ(2)   cớ   cớ(2)   cớ(3)   cờ   cơi   cởi   cỡi   cỡi(2)   cơm   cớm   cơn   cơn(2)   cợt       củ   củ(2)     cũ(2)   cụ   cụ(2)   cua   của   cúc   cúc(2)   cục   cui   cúi   cúi(2)   củi   củi(2)   cũi   cụm   cung   cung(2)   cúng   cúng(2)   cùng   cùng(2)   củng   củng(2)   cũng   cuốc   cuốc(2)   cuộc   cuối   cuối(2)   cuốn   cuồn   cuộn   cuồng   cút     cư(2)   cư(3)   cứ   cừ   cử   cữ   cữ(2)   cự   cưa   cửa   cửa(2)   cửa(3)   cựa   cực   cực(2)   cửi   cưng   cứng   cưới   cười   cười(2)   cưỡi   cương   cương(2)   cường   cường(2)   cưỡng   cướp   cứt   cưu   cứu   cừu   cừu(2)   cửu   cữu   cựu