e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

nhĩ quang 耳光
♦Tát tai, bạt tai. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Phóng liễu nhất chích thủ, khán trước hòa thượng kiểm thượng, chỉ nhất phách, đả cá đại nhĩ quang , , , (Hoa đăng kiệu liên nữ thành phật kí ).