e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雲夢 vân mộng
♦§ Cũng viết là .
♦Tên chằm thời xưa. § Trước đời Hán Ngụy, phạm vi Vân Mộng không lớn lắm, sau đời Tấn, Vân Mộng bao gồm cả Động Đình Hồ . ◇Lí Tần : Khứ nhạn viễn xung Vân Mộng tuyết, Li nhân độc thướng Động Đình thuyền , (Tương khẩu tống hữu nhân ).
♦Mượn chỉ đất Sở thời cổ. ◇Lục Quy Mông : Nhất triêu Vân Mộng vi binh chí, Hung hãm phong mang não đồ địa , (Khánh phong trạch cổ tỉnh hành ).