e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

消失 tiêu thất
♦Tan biến, dần dần mất hẳn. ◇Hứa Địa San : Hoàng hôn để vi quang nhất phân nhất phân địa tiêu thất liễu (Không san linh vũ , Biệt thoại ).