e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

釋迦 thích già, thích ca
♦Tiếng Phạn "śākya". Đức Thích Già là vị tổ sáng lập ra Phật giáo. Cũng đọc là Thích-ca. § Cho nên các sư gọi là Thích tử , Phật giáo gọi là Thích giáo .