e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

耽誤 đam ngộ
♦Làm chậm trễ, để lỡ, mất. ◇Hạo Nhiên : Tại giá nhất khắc thiên kim đích thì hậu, bạch bạch đam ngộ liễu bán cá nguyệt, thưởng chủng vãn trang giá căn bổn tựu lai bất cập liễu , , (Diễm dương thiên , Đệ nhị chương).