e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

盡快 tận khoái
♦Hết sức nhanh. ◎Như: ngã môn yếu tận khoái hoàn thành niên độ kế hoạch .