e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

溼答答 thấp đáp đáp
♦Ẩm ướt lép nhép. ◎Như: tha lâm liễu vũ, toàn thân thấp đáp đáp đích , .