e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

核查 hạch tra
♦Tra xét kiểm soát. ◎Như: hạch tra trướng mục .