e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

素心人 tố tâm nhân
♦Người có tâm địa thuần khiết, đạm bạc. ◇Lí Ngư : Chỉ phạ vinh hoa năng biến tố tâm nhân (Thận loan giao , Tặng kĩ ).