e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

預訂 dự đính
♦Thuê trước. ◇Ba Kim : ... Bằng hữu tại Đông Kinh Trung Hoa thanh niên hội lâu thượng túc xá cấp ngã dự đính liễu phòng gian ...宿 (Quan ư "Thần, quỷ, nhân" ", , ").
♦Đặt trước, đặt mua. ◎Như: dự đính xan hạp .