e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

閥閱 phiệt duyệt
♦Công tích và kinh lịch. ◇Vương Sung : Nho sanh vô phiệt duyệt, sở năng bất năng nhậm kịch, cố lậu ư tuyển cử, dật ư triều đình , , , (Luận hành , Trình tài ).
♦Mượn chỉ thế gia, cự thất. § Gia đình mà tổ tiên có công nghiệp. ◇Ấu học quỳnh lâm : Quý tộc xưng vi phiệt duyệt, chu môn nãi hào chi đệ , (Cung thất loại ).
♦Phiếm chỉ môn đệ, gia thế. ◇Tần Quan : Tự Tấn dĩ phiệt duyệt dụng nhân, Vương - Tạ nhị thị, tối vi vọng tộc , , (Vương kiệm luận ).
♦Cột đặt trước nhà sĩ hoạn để ghi công nghiệp. ◇Hòa Bang Ngạch : Yểm chí nhất cự trạch, hãn hoành cao tuấn, phiệt duyệt hoán nhiên , , (Dạ đàm tùy lục , Triệu môi bà ).