e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不濟 bất tế
♦Không thành công. ☆Tương tự: bất thành .
♦Không ích lợi gì, không đúng. ☆Tương tự: bất trúng dụng .