e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

酬勞 thù lao
♦Báo đáp (bằng tiền của). ◇Ba Kim : Tha cấp nhĩ khán liễu hảo đa thứ bệnh, ngã môn dã một hữu đa thiểu tiền thù lao tha , (Hàn dạ , Nhị lục).
♦Tiền hoặc thật vật để trả công. ◇Chu Huy : Y giả tác thù lao, na đắc hứa đa tiền vật , (Thanh Ba tạp chí , Quyển hạ ).